To Reach Yourself
Neethi Vakyalu

సరిగ్గా ప్రయత్నం

ఏదీ నేర్చుకోలేకపోతున్నారు అంటే
ఏదీ సరిగ్గా ప్రయత్నం చేయట్లేదు
అని అర్ధం ! అంతే !
error: Content is protected !!