To Reach Yourself
Best Quotes in Telugu

మౌనంలోకి వెళ్ళండి !

మొదట మౌనంలోకి వెళ్ళండి !
తర్వాత మీ అంతరాత్మ
ఏమి చెప్పాలనుకుంటుందో వినండి !
అంతా మంచే జరుగుతుంది!
అంతే!

error: Content is protected !!