To Reach Yourself
Anando Brahma

మీరు ఎంత ఆనందంగా వున్నారు

ఇతరులతోమీతో మీరు ఎంత ఆనందంగా వున్నారు?
ఒక్కసారి ప్రశ్నించుకోండి !
మీరు మీతో ఎంత ఆనందంగా వుంటే
అంతే ఆనందంగా
ఇతరులతో వుండగలుగుతారు !
గుర్తుంచుకోండి !

error: Content is protected !!