To Reach Yourself
Telugu Quotations on Inspiration

జ్ఞాని

దారి తెలిసిన వాడు కాదు,
దారిలో వెళ్లే వాడే
అసలైన జ్ఞాని !
అంతే !
-ప్రకృతి

error: Content is protected !!